Article Index

Izrael Božji

Božji narod ‘Izrael’ osnovan je 1513. g.pr.n.e. na temelju saveza Zakona. Jehova je bio njihov kralj tako da su oni živjeli pod Božjom teokratskom upravom koju su predstavljali njegovi zemaljski zastupnici - svećenici i kraljevi. Glavna uprava teokratske vlasti nalazila se u gradu Jeruzalemu. Njega su sačinjavali ‘dom Jehovin i dvor kraljev’ (1.Kr 6:1; 7:1,7; 9:10). Ako se uzme u obzir cijela organizacija Božjeg naroda i način na koji je Jehova provodio svoj naum preko njih, tada ćemo sve to moći uklopiti u sliku novog duhovnog Izraela.

Duhovnom obnovom 33. g.n.e. je nastao novi ’Izrael’. Tada započinje nova epizoda u ostvarivanju Božjeg nauma. Budući da je dosadašnje tumačenje Watchtowera ograničavalo novi ’Izrael’ samo na 144000 kao jedine članove ‘Abrahamovog potomstva’, ostala su otvorena pitanja koja zahtijevaju ponovno i dublje istraživanje te sporne teme kako bi se riješile neke nelogičnosti na koje upućuje i sama Biblija. Nelogičnost se javlja kad se tvrdi da je broj od 144000 prorečen kad je Jehova rekao da će Abrahamovog potomstva biti "kao zvijezda na nebu i kao pijeska na obali morskoj" dok se za ‘strance’ (prozelite) kojih je u odnosu na milijunsku naciju Izrael bilo jako mali broj, tvrdi da predočavaju ‘veliko mnoštvo’ (1.Mo 13:16; 22:17; Ga 3:7-9, 26-29; Ri 4:13,16;). U Stražarskoj kuli od 15.1.2008. str.21. st.6 i str 26. st.6. o tome piše:

“Abrahamu je bilo rečeno da će se njegovo potomstvo umnožiti i da će ga biti "kao zvijezda na nebu i kao pijeska na obali morskoj" (1.Mojs.13:16; 22:17). Drugim riječima, u Abrahamovo vrijeme nije se moglo znati koliko će ljudi sačinjavati to potomstvo. Međutim, kasnije je otkriven točan broj njegovog duhovnog potomstva. Osim Isusa, sačinjavaju ga 144000 osoba (Otkr.7:4; 14:1).

“Prorok Izaija proročanski je opisao tu dragovoljnu podršku koju pomazanim kršćanima pružaju njihovi suradnici, ‘druge ovce’ (veliko mnoštvo), kad je napisao: "Ovako kaže Jehova: ‘Neplaćeni radnici egipatski, trgovci etiopski i Sebejci, ljudi visoki, sami će doći k tebi i tvoji će biti. Za tobom će ići’" (Iza. 45:14).“

Umjesto da se ove nelogičnosti usklade ide se u drugu krajnost pa takvo krivo postavljanje stvari  povlači za sobom da se krivo tumače i druge stvari. Tako se pojmovi ‘Izrael’ ‘Božji narod’ i ‘Abrahamovo potomstvo’ – koji su u Bibliji predstavljeni s brojem koji je neograničen kao što ima ‘pijeska na moru i zvijezda na nebu’ – svelo samo na točno određeni broj od 144000, umjesto na cjelokupnu Božju skupštinu koja je predstavljena u Bibliji kao neizmjerno ‘veliko mnoštvo’. U Stražarskoj kuli od 1.12.2002. str.29. stoji:

“Izraz ”pijesak morski“ često se odnosi na neku znatnu ili impresivnu količinu ili broj. Izraelci su se u Galgali vrlo uznemirili jer je filistejske vojske okupljene u Mahmasu bilo ’mnoštvo, kao pijeska na brijegu morskom‘ (1.Samuelova 13:5,6; Suci 7:12). I ”Bog dade mudrost Salamunu i razum vrlo velik i srce prostrano kao pijesak na brijegu morskom“ (1. Kraljevima 4:29). Iako se u oba ova slučaja govori o nečemu velikom, nije riječ o nečemu beskrajno velikom. Izraz ”pijesak morski“ može se također odnositi na neki nepoznati broj, a da pritom nema prizvuk nečeg ogromnog. Jehova je rekao Abrahamu: ”Zaista ću te blagosloviti i sjeme tvoje veoma umnožiti, da ga bude kao zvijezda na nebu i kao pijeska na brijegu morskom“ (1.Mojsijeva 22:17). Ponavljajući to obećanje Abrahamovom unuku Jakovu, Jehova je koristio izraz ’prah na zemlji‘, a kad je Jakov ponovno spomenuo to obećanje, koristio je izraz ’pijesak morski‘ (1.Mojsijeva 28:14; 32:12). Kao što se kasnije pokazalo, Abrahamovo ”sjeme“ uključuje Isusa Krista i 144 000 osoba, koje je Isus nazvao ”malo stado“ (Luka 12:32; Galaćanima 3:16, 29; Otkrivenje 7:4; 14:1,3). Što učimo iz ovih primjera? To da izraz ”kao pijesak morski“ ne označava uvijek beskrajnu, astronomski veliku brojku niti se njime uvijek opisuje nešto ogromno ili neizmjerno veliko. On često ukazuje na broj koji je nepoznat, ali prilično velik.“

Kad se na ovakav način tumače pojedini pojmovi i prilagođavaju vlastitom viđenju koje odudara od biblijskog konteksta onda se dobiva zamagljena slika Božjeg naroda, a u toj magli je nemoguće ispravno postavljati stvari u vezi broja 144000. Kako je moguće 'pijesak morski' ili 'prah na zemlji' uspoređivati s točno određenim brojem od 144000 (12x12x1000)? Tu nema nikakve logike. No, kad se te nelogičnosti uklone tada razumijevanje Božjeg nauma postaje još jasnije u mislima svih nas koji temeljito istražujemo Božju Riječ. Svaki put kad se u Bibliji spominje broj koji se uspoređuje s ‘pijeskom’, onda se uvijek misli na veliki i neograničeni broj, a ne neki mali i točno određeni broj (vidi Ps 139:17,18; Iz 10:22; Jr 33:22; Ot 20:8). Očito je Watchtower izašao izvan biblijskog konteksta.

Ako upoznamo kako je Bog na teokratski način organizirao drevni Izraelski narod, tada ćemo moći s tim povezati odgovarajuće paralele koje nalaze svoj smisao u kontekstu Kršćanskih grčkih pisama, odnosno u izjavama koje je rekao sam Isus i neki njegovi apostoli. Od strane Watchtowera smo do sada naučeni da ‘Izrael Božji’ tvore samo pripadnici klase izabranih, njih 144000. Tako se u knjizi "Otkrivenje"  str. 117. st. 13,14. kaže da je ‘Izrael Božji’ zamijenio dotadašnji prirodni Izrael.

“Kršćanska je skupština “izabrani rod, kraljevsko svećenstvo, sveti narod” (1.Petrova 2:9). Budući da je umjesto židovskog naroda izabrana da bude Božji narod, postala je novi Izrael, odnosno pravi Izrael (Rimljanima 9:6-8; Matej 21:43). Stoga je razumljivo što je Isusov polubrat Jakov uputio svoju poslanicu ‘dvanaesterim plemenima koja su rasijana po svijetu’, odnosno skupštini pomazanih kršćana, koji se nalaze diljem svijeta i čiji konačni broj iznosi 144 000 (Jakov 1:1).“

S ovim se tumačenjem tvrdi da dvanaest plemena novog Izraela predstavlja cijeli Izrael, odnosno cijeli sveti narod čiji je konačni broj 144000. No, ako uzmemo u obzir da se prirodni Izrael sastojao od dvije klase – klase neba i klase zemlje – onda je nelogično tvrditi da se novi ‘Izrael’ isključivo sastoji samo od jedne klase - klase neba, njih 144000. Sada ćemo vidjeti da se takvo dosadašnje tumačenje Watchtowera ne može održati, uskladiti i biti u kontekstu onoga što stoji u  Bibliji.

Treba uzeti u obzir da se u Bibliji pojam Izrael pojavljuje i u drugim oblicima kao što su ’dom Jakovljev’, ’dom Izraelov’, ’12 Izraelskih plemena’ i ‘sinovi Izraelovi’. Svi ti pojmovi se odnose na Božji izabrani narod koji je bio teokratski organiziran i vođen od strane starijih muževa (starješina). Kad je u pitanju cijeli narod onda Biblija koristi pojmove: ‘Izrael’, ‘sinovi Izraelovi’, ‘12 plemena’ i ‘narod’. Osim tih pojmova često se spominji i izrazi: ‘dom Jakovljev’, ‘dom Judin’ i ‘dom Izraelov’, jer se na sve njih gledalo kao na jednu zajednicu ili zajedničku obitelj pod vodstvom starijih muževa.

Cijela je nacija Izraelaca sačinjavala jedan jedinstveni ‘dom’, zajednicu ili obitelj. Međutim, samo su punoljetni muškarci i prvorođenci predstavljali dom otaca svojih’, dok su izabrani muškarci bili nositelji i upravitelji zajedničkog ‘doma’ koji se nazivao ‘dom Izraelov’ ili ‘dom Jakovljev’ (vidi 4.Mo 1:44; 2.Sa 2:4,7; 6:1,5,15). Na primjer, pogledajmo kome se Jehova obraća kad kaže:

"… tako se dom Izraelov posramio - oni, kraljevi njihovi, knezovi njihovi i svećenici njihovi i proroci njihovi." (Jr 2:26)

Iako je cijeli narod trebao nositi sramotu zbog svoje nevjere, Jehova ipak ovdje posebno ističe njihove imenovane muževe koji su svojim vodstvom odveli cijelu naciju u grijeh. Oni su bili odgovorni da vode ‘dom Izraelov’. Zato Jehova kaže narodu:

"… kakvu su nepravdu našli oci vaši na meni, pa su se udaljili od mene…?" (Jr 2:5)

‘Dom’ je pojam kojim se opisuje 'zajednica' koju predvode određeni muževi ili ‘oci’ nacije kojima je dano da upravljaju tim domom. Bog je izdvojio određena plemena čiji su članovi imali prva mjesta u ‘domu’. To su bili muški članovi Levijevog plemena koji su služili kao svećenici iz Aronove loze i pojedini članovi Judinog plemena u kojem su služili kraljevi iz Davidove loze, te starješine, proroci i knezovi koji su mogli biti izabrani iz svih ostalih plemena. Tako su ‘dom Izraelov’ u prvom redu sačinjavali prvi i odgovorni očevi - kraljevi, knezovi, svećenici, proroci i starješine domova svojih otaca. Svi su oni postavljeni od Jehove da poučavaju i vode narod, pleme i svoju obitelj. Bili su odgovorni za duhovni život naroda. Budući da su zakazali u tom vremenu Jehova ih je namjeravao posramiti, a tu je sramotu zajedno s njima morala nositi cijela zajednica.

Kad se ‘dvanaest plemena’ gledaju kao jedna cjelina ona predstavljaju cjelokupni ‘narod’, odnosno jedno ‘veliko mnoštvo’ Izraelaca. Tko su onda ‘Izraelci’ koji su prema Otkrivenju 7:4-8 podijeljeni u ‘dvanaest plemena’? Da li tih Izraelaca ima samo 144000 ili je ovaj unaprijed određeni broj samo jedan mali izabrani dio onih koji će biti izdvojeni iz Izraelovih 12 plemena? Prije nego odgovorimo na ovo logično pitanje pogledajmo gdje se javljaju nelogičnosti i kontradiktornosti kada se tumači da je pravi ‘Izrael’ ograničen samo na 144000 osoba. Prisjetimo se Ezehijelove vizije o hramu u kojem se spominje obnova pravog obožavanja i teokratske uprave, te podjele zemlje na 12 Izraelskih plemena (Ez 40-48.pogl.). U Stražarskoj kuli od 1.3.1999. na str.12 i 14, stoji slijedeće objašnjenje i tumačenje:

“…U kontekstu Ezehijelove vizije 12 Izraelskih plemena predstavlja [klasu zemlje]…“

“... svećenici u toj viziji predstavljaju razred pomazanih svećenika dok se još uvijek nalaze na Zemlji.“

Ovo je prva verzija gdje '12 Izraelovih plemena' predočavaju cijeli narod kao zemaljsku klasu podanika, dok Levijevi svećenici predočavaju 144000 pomazanika. Tko su onda ’stranci’ unutar Božjeg naroda koji se također spominju u toj viziji? Ako Watchtower tumači da samo tuđini ili stranci predočavaju zemaljsku klasu (veliko mnoštvo), zašto se onda u gornjem članku kaže da '12 Izraelovih plemena' također predočavaju tu istu zemaljsku klasu (veliko mnoštvo). Zar to ne dovodi u zabunu jer bi onda trebali govoriti o dvije grupe velikog mnoštva. Zabuna je još veća kad se zna da Watchtower ‘dvanaest plemena’ uglavnom ograničava samo na nebesku klasu, kao što čitamo:

“No, još je impresivnije jedinstvo ’Izraela Božjeg‘. Dvanaest simboličnih plemena duhovnog Izraela (144000 duhovnih Izraelaca) već gotovo 2 000 godina uživa jedinstvo koje se temelji na ljubavi prema Bogu i prema duhovnoj braći i sestrama (Kološanima 3:14; Otkrivenje 7:4-8). (Izaijino proročanstvo, 1.dio str.168, st.21).

Taj ostatak Izraela (12 plemena) koji je bio odveden u izgnanstvo i koji se kasnije vratio u Jeruzalem i Judu ispoljio je izuzetnu odanost Bogu i snažno pristajanje uz pravo obožavanje. Kao što je spomenuto, u današnje vrijeme vidimo prikladnu podudarnost u ostatku duhovnog Izraela (144000) koji je izašao iz zarobljeništva Babilona Velikog 1919. Od svog oslobađanja 1919, ostatak Kristove pomazane braće revno je krenuo naprijed u pravom obožavanju. Jehova je blagoslovio njihove napore da sakupe posljednje od 144 000 onih koji sačinjavaju ’Izrael Božji‘ (Galaćanima 6:16; Otkrivenje 7:3, 4).“ (Stražarska kula,  15.4.1992. str 13. st.5,6)

Ovdje sada imamo drugu verziju po kojoj '12 plemena' predstavljaju samo imenovane pomazanike koji će s Kristom upravljati njegovim kraljevstvom na zemlji. U skladu s tim se tvrdi kako se iz izgnanstva Babilona velikog vratio ostatak Izraela i da taj ostatak predočava samo 144000. No, to nije u skladu sa slijedećom izjavom zapisanom u Stražarskoj kuli od 15.1.2000. str.16:

“Izgleda da je do 1935. dovršeno opće sakupljanje pomazanika (144000). No Jehova nije time prestao svoj dom puniti slavom. Ne, u njega su tek trebale doći ”poželjne stvari“. Sjeti se da je izraelski prvosvećenik prinosio dvije životinje — junca za grijehe svećenikâ i jarca za grijehe nesvećeničkih plemena. Budući da su svećenici predočavali pomazanike koji će s Isusom biti u nebeskom Kraljevstvu, koga su onda predočavala nesvećeničkih 12 plemena? Odgovor se nalazi u Isusovim riječima koje su zapisane u Ivanu 10:16: ”Imam i druge ovce, koje nisu iz ovog tora; a i njih moram dovesti, i slušat će moj glas, i bit će jedno stado pod jednim pastirom. Očito je da ”poželjne stvari“ iz Agejevog proročanstva predočavaju tu drugu grupu (Mihej 4:1, 2; 1. Ivanova 2:1, 2).“

Ovdje opet imamo prvu verziju po kojoj su '12 plemena' predočavaju zemaljsku klasu dok među njima služe članovi Levijevog plemena koji su asimilirani u 12 plemena. Budući da nesvećenička plemena predočavaju zemaljsku klasu, a svećenici među njima nebesku klasu, onda su iz izgnanstva Babilona Velikog (navodne 1919.godine) trebali izaći obje klase. No to se izgleda nije desilo jer su se nesvećenička plemena,  po tumačenju Watchtowera pojavila tek 1935. godine pa nisu ni bila u ropstvu Babilona Velikog. Opet se pojavljuje pitanje gdje su u cijeloj toj priči 'stranci'. Pokušavajući povijesne paralele prikazati u njihovom drugom ispunjenju, uvijek iznova se dešava da se neke pojedinosti ne uklapaju u cijelu sliku. Umjesto da se ulazi u kontradiktornost sa izjavama koje jednu sliku prikazuje na dva ili više različitih načina, potrebno je pristupiti usklađivanju s onim što u svom izvornom smislu predočava ‘Izrael’.

Božji narod se ne može poistovjetiti samo s ’nebeskom klasom’, pa postoji potreba da se revidira dosadašnje tumačenje i uskladi s Biblijskim kontekstom. Drevni ‘Izrael’ nisu sačinjavali samo Judino i Levijevo pleme, niti samo kraljevi i svećenici, nego i svaki pojedini pripadnik iz svih 12 plemena čiji broj nikada nije bio ograničen. Pojam ‘Izrael’ tj. dom Izraelov ili dom Jakovljev treba gledati u njegovom izvornom izdanju jer se uvijek iznova susrećemo sa podjelom na plemena, te podjelom na nebo i zemlju.

U gornjoj tabeli su prikazane podjele po plemenima u pet različitih verzija kako je to navedeno u Bibliji. Iako su neka imena dodavana a druga izostavljena ona predstavljaju dvanaest plemena jednog teokratski uređenog naroda – Izrael. Duhovni Izrael (5.red) među svojim izvornim imenima nema ime Dana. Njega zamjenjuje Manasija čime se ponavlja situacija kada apostola Judu Iskariota mijenja Matija (Dj 1:16-26).  Pleme Danovo je izuzeto zbog proročanstva koje govori o tom židovskom plemenu iz kojeg dolazi zlo na Jeruzalem (Jr 4:15; 8:16; 1.Kr 12:28-30; 2.Kr 10:29).

------------------------

Kod podjele Izraela na 12 plemena, koje se odigralo u pustinji prije ulaska u obećanu zemlju, Levijevo pleme je bilo asimilirano u 12 plemena. Tako se dobila sliku Izraela po kojoj su iz svih 12 plemena uzeti prvenci za svećeničku službu u hramu. Na neki način su svih 12 plemena bila svećenička plemena jer su njihovi prvenci bili otkupljeni i zamijenjeni sinovima iz plemena Levija. U knjizi Otkrivenje se pojavljuje 12 plemena među kojima se nalazi i Levijevo pleme. To nam pokazuje da 'novi Izrael' neće imati posebno svećeničko pleme koje neće imati svoje nasljedstvo na zemlji, nego će se od svih 12 plemena formirati svećenička služba na način da će iz svakog plemena biti uzeto po 12000 prvorođenaca koji će preuzeti prva mjesta službe u hramu. Bog im je obećao:

“I bit ćete mi kraljevstvo svećenika i sveti narod.“ (2.Mo 19:6)

Budući da će svi narodi u svom sastavu imati one koji će se smatrati duhovnim Izraelcima onda je moguće da se u Otkrivenju opisuje cjelokupni Božji narod sastavljen od Izraelaca i pridruženih ne-Izraelaca. Izrael će uvijek imati svojih dvanaest plemena, dok će se ostali narodi vjerojatno grupirati u dvanaest glavnih naroda unutar kojih po sličnoj strukturi mogu imati po dvanaest plemena kako bi se 144000 Isusovih zastupnika rasporedilo po svim narodima nad kojima će upravljati u Isusovo ime. Svi zajedno će činiti kraljevsko svećenstvo, s tim da će tjelesni Izraelci, kao što su to apostoli, zauzeti prva i istaknuta mjesta (1.Pe 2:9,10). Veliko mnoštvo iz svih naroda, među kojima su i tjelesni Izraelci će također biti svećenici ili službenici Božji jer ih u viziji vidimo gdje služe svom Bogu u hramu njegovu (Ot 7:9,15). To trebamo uzeti u obzir kad čitamo Kršćanska pisma tj. one izjave koje u sebi sadrže te i druge pojmove vezane za ’Izrael’.