Article Index

Božje kraljevstvo dolazi na zemlju


Da li će Božje kraljevstvo doći na Zemlju? U Stražarskoj kuli od 1.19.1996. se u "Pitanjima čitalaca" može pročitati tvrdnja da Božje kraljevstvo neće doći na zemlju u doslovnom smislu jer će ono prebivati u samom nebu. Time se tvrdi da će vlada ‘novog neba’ sa Isusom na čelu biti smještena na doslovnim nevidljivim i nepristupačnim nebesima gdje prebiva sam Bog. No, kao što smo već objasnili, treba uzeti u obzir da ‘Božje kraljevstvo’ kao Božje teokratsko uređenje predstavlja Božju vlast nad cijelim svojim stvarstvom, dok je Zemlja samo jedan mali dio tog entiteta koje trenutno nije u vlasti Kraljevstva. Bog se sa svojom nebeskom organizacijom ne može doslovno premjestiti na zemlju, jer bi to značilo da bi Bog osobno vladao sa Zemlje. Božje kraljevstvo će i dalje biti u rukama Boga koji će vladati sa svog nebeskog prijestolja, ali će svoju vlast uskoro proširiti i na Zemlju nad kojom će u njegovo ime vladati Isus sa svojim zemaljskim zastupnicima.

To je isto kao što ne možemo zamisliti da se sjedište organizacije ‘Ujedinjenih nacija’ presele iz  New York u neku malu državu koja još nije njena članica. Cilj OUN je da sve države svijeta budu pod njenom upravom. No, to ne može postići sve dok jedna takva mala država ima na vlasti korumpiranu vladu koja ne želi živjeti pod upravom OUN.  Možda ta država proizvodi biološko i nuklearno oružje kojim može ugroziti druge zemlje dok svoj narod izrabljuje i tlači. Što će poduzeti OUN? Ta organizacija ima svoju vojsku koja čeka da se donese rezolucija o napadu na tu zemlju. Nakon izvršenog napada na tu zemlju korumpirana vlada biva srušena. Organizacija UN sada može imati tu zemlju pod svojom upravom na način da uspostavi i podržava u njoj vlast koja će zastupati njene univerzalne zakone. No, i dalje će centralna vlast UN biti u Američkom gradu New Yorku dok će u toj maloj zemlji biti izabran njen novi vladar i nova vlada.

Pretpostavimo da je novi vladar čovjek koji je najbolje upoznat sa ljudima te male zemlje jer je jedno vrijeme živio među njima i čak proganjan zbog svojih političkih uvjerenja. Također je jedan dio svog života proveo van zemlje gdje je studirao zvanja potrebna za jednog visokokvalificiranog vođu. Njega OUN postavlja na mjesto predsjednika te zemlje i daje mu za pravo da oformi novu vladu u koju će ući izabrane osobe iz te male države. To su osobe koje su svojim životom dokazale da su zastupali interese svog naroda u borbi protiv postojećeg zlog i korumpiranog sistema. Ta nova izabrana vlada će u toj zemlji uspostaviti isto vladajuće uređenje koje postoji u ostalom dijelu svijeta koji je pod vlašću OUN jer je sada i ta država njena članica. Tako se može reći da je Organizacija UN ‘zbacila s neba na zemlju’ postojeću vladu i da je došla u tu zemlju i uspostavila ‘novu vladu i novo društveno uređenje’ kako bi se vršila njena volja. Predstavnici nove vlade neće otići u Ameriku da bi iz New Yorka vladali nad tom malom zemljom. Ne, oni će i dalje živjeti među ljudima te zemlje, a svoju vlast će provoditi iz glavnog grada te zemlje koja će biti pod upravom OUN.

Slično tome, Jehova Bog jedan dio svoje vlasti predaje u ruke Isusu Kristu koji će svoju vlast provodit preko izabranih suvladara na Zemlji. Na takav način Božje nebesko kraljevstvo dolazi u posjed Zemlje koja je od pobune prvog čovjeka postala autonomija ljudske neovisne vlasti. Drugim riječima, Božje kraljevstvo će uskoro doći i uništiti zao politički sistem vlasti koji vlada Zemljom, nakon čega će na njoj uspostaviti svoj vladajući teokratski sistem. Samim tim će i Božje kraljevstvo ‘sići s neba’ na zemlju gdje će postaviti svoje predstavnike. Ono je predočeno s ‘kamenom’ koji je odvaljen od gore Božje univerzalne organizacije i pada na zemlju s određenim ciljem da uništi postojeći društveni poredak i ostane na zemlji po kojoj će uspostaviti svoju vlast i na takav način ispuni svu zemlju (Da 2:34,35).

U viziji se vidi da se ‘kamen’ odvojio od postojećeg nebeskog uređenja i da je postao temelj novog društvenog uređenja zemlje. To znači da je ‘kamen’ fizički odvojen od doslovnog Neba na kojem prebiva Bog i da je u tom smislu postao sastavni dio Zemlje. Taj ‘kamen’ predočava Isusa i njegove izabrane anđele koji se odvajaju od Božje nebeske organizacije i dolaze na zemlju kao zastupnici Božjeg kraljevstva. Zato je Isus morao biti uzet na nebo s kojega će sići sa tom veličanstvenom ulogom. On će svoju vlast predati izabranim ljudima po cijeloj zemlji, čime će zamijeniti ljude koje je Sotona koristio za svoje zemaljske vladare. Iako je ‘kamen’ odvojen od Božje univerzalne ‘gore’ ono će se zvati Božjim nebeskim kraljevstvom jer je proizašao od Božje nebeske organizacije. Samim tim će i taj ‘kamen’ biti Božje kraljevstvo u svom manjem obliku, jer će ‘doći na zemlju’ gdje će uspostaviti Božju vlast preko izabranih zastupnika (Mt 6:10).

U prošlosti je Božje prijestolje bilo postavljeno u gradu Jeruzalemu preko kojeg je Bog vladao samo nad malim područjem Zemlje. Tako će uskoro Božje prijestolje ili njegova vlast biti uspostavljena preko novog Jeruzalema kako bi vladao nad cijelom Zemljom. Taj simbolični ‘grad’ je samo kopija Božjeg univerzalnog kraljevstva koji će biti postavljena izvan granica doslovnih nebesa. To znači da ono ne može prebivati na nebu kao što ni doslovni Jeruzalem iz istih razloga nije bio na nebu nego na zemlji. Budući da je novi Jeruzalem povezan s Božjim kraljevstvom na zemlji, njega u viziji vidimo na gori Sion koji predstavlja podnožje Božjih nogu (Iz 59:20; 60:10-13; Ez 43:7). Tako će Isusovi vidljivi zastupnici na Zemlji tvoriti novi duhovni Jeruzalem koji će imati svoje središnje mjesto vlasti u Izraelu jer proročanstvo Miheja kaže:

“A ti, Betleheme Efrato, koji si premalen da budeš među tisućama Judinim, iz tebe će mi izaći onaj koji će biti vladar u Izraelu“ (Mihej 5:2).

Da bi bio vladar u Izraelu, trebat će biti smješten u njegovom glavnom gradu iz kojega će upravljati i ostalim narodima.