Article Index

S Isusom u Raju


Kad se klasa 'neba' sretne s Kristom i bude postavljanja u službu to će omogućiti klasi 'zemlje' da se preko njih susretnu s Kristom. Kako? Neće biti potrebno da ljudi budu odneseni gore na nebo da bi se susreli s Kristom. Izraelci također nisu odlazili na nebo da se susretnu s Bogom. No ipak su se nekako mogli susresti s njim. Kako? Bog je rekao:

"Tu ću se [na ulazu u šator sastanka] sastajati sa sinovima Izraelovim (…) Prebivat ću među sinovima Izraelovim i bit ću im Bog." (2.Mo 29:42,43,45)

Bog je na zemlji imao svoje zastupnike - anđele, a narod su zastupali svećenici. Zajednička služba anđela i svećenika unutar hrama je predstavljala susret između Boga i naroda. Kao što su Izraelci bili pozvani da dođu pred vrata tabernakula da se posvete Božjom slavom, tako je moguće da i u budućnosti Božji narod bude pozvan da se sastane s Jehovom pred vratima u Svetinju koju će prekrivati oblaci u vrijeme kad u nju bude ulazio Isus Krist. Pretpostavljam da se prvi a također i svaki drugi susret s Kristom može opisati kao susret u zraku čime se Isusu daje jedan uzvišen položaj koji se dovodi u vezu sa nebom. O ovim aspektima hrama i službe u njemu, apostol Pavle je pisao samo okvirno i djelomično, jer kako i sam kaže: "No o tome ne treba sada potanko govoriti" (He 9:5).

Isus će u Svetinji nad svetinjama pred Bogom zastupati Božji narod kao cjelinu. Preko svojih svećeničkih zastupnika koji služe unutar zemaljske Svetinje vršiti će službu pomirenja u korist svakog pojedinca. Narod će svoju podložnost prema Bogu iskazivati svojim obožavanjem u predvorjima hrama gdje će služiti simbolični Leviti (nadglednici). Predvorje hrama koje je izvan hramskog svetišta će biti područje za narod i njegove kraljeve. Kraljevi ili knezovi će također biti izabrani između vjernih muževa koji su dokazali svoju odgovarajuću osposobljenost za tu službu. Vjerojatno će kao knezovi biti postavljeni u službu nad skupštinama i kneževinama sastavljenih od više skupština. Oni će izvan hramskog svetišta organizirati život Božjeg naroda. U određeno će vrijeme dovoditi narod pred svećenike a time i pred Krista (Ez 45:17; 46:2-11; vidi Ot 21:24-27). Služba kraljeva i svećenika će tim biti usko povezana jer će zajedno tvoriti ‘novo nebo’.

U novoj će teokratskoj organizaciji na zemlji izabrani muževi živjeti na dijelu zemlje zvanog "sveti prinos", koji će pripadati svećenicima i knezovima, a živjeti će od priloga Božjeg naroda i plodova njihovog rada. Za taj dio zemlje bilo je rečeno: "Taj sveti dio zemlje neka bude za svećenike, sluge u svetištu, koji pristupaju Jehovi da mu služe. Tu neka im bude mjesto za kuće i sveto mjesto za svetište" (Ez 45:1-8). Ovo nam samo daje djelomičan uvid u neke organizacijske stvari koje se svojim opisom nikako ne mogu smjestiti negdje na nedostupnom nebu, već samo na zemlji gdje će nebeska klasa živjeti i imati materijalnu potporu od strane naroda. Sve će to biti organizirano u sklopu teokratske uprave ‘novog neba i nove zemlje’. To nam govori da će na Zemlji biti uspostavljena organizacija ‘novog neba’ preko koje će Isus ‘stanovati’ s ljudima u Raju (Lk 23:43; vidi 1.Kr 6:13; 8:13). Apostoli će u svojstvu ‘kraljeva i svećenika’ imati vlast da sude nad ‘dvanaest plemena Izraelovih’, a ostali izabrani nadglednici će biti postavljeni nad drugim narodima.