Article Index

ISUS - kralj i sudac

 

Pitanja: Što je vječni sud? Kada Isus prima kraljevstvo – da li za vrijeme posljednjih dana ovog svijeta ili kad Bog učini kraj zlom poretku? Tko su sveti sluge koji će preuzeti vlast? Tko će zauzeti mjesto Sotone i njegovih anđela, a tko će zauzeti mjesto današnjih svjetskih vladara i svećenika? Kada će se provesti žetva odvajanja simbolične pšenice od kukolja? Nad kim će se provesti odvajanje simboličnih ovaca od jaraca? Kada započinje sud nad kućom Božjom?"
Njemu je bila predana vlast, čast i kraljevstvo, da mu služe svi narodi, plemena i jezici. Vlast je njegova vlast vječna i nikada neće proći, a kraljevstvo njegovo neće propasti." 

                                        (Danijel 7:14)

 

Vječni sud je sastavni dio Božjeg nauma koji ima svoje vremensko razdoblje u kojem će zasjedati (He 6:2). Taj Sud Jehova daje svom Sinu imenujući ga sucem nad svim narodima. No, prije nego započne zasjedanje Vječnog suda, Bog treba osuditi i izvršiti presudu nad ovim zlim poretkom a zatim dati svom Sinu da vlada i sudi svim narodima. Zato obratimo pažnju proročanskoj viziji koju je prorok Danijel dobio od Boga. Danijel čak tri puta u istom poglavlju spominje taj slijed događaja koji dovodi do Kristovog ustoličenja:

 

Danijelova vizija promjene svjetske vlasti

 

KRONOLOŠKI SLIJED DOGAĐAJA

1. dio - Danijel 7:2-8

U prvom dijelu opisa, prorok Danijel vidi "četiri goleme zvijeri" koje dolaze jedna iza druge. One predočavaju "četiri kralja koji će se uzdići na zemlji" (Da 7:2-7a,17). To su Babilon, Medo-Perzija, Grčka i Rim. Zatim opisuje četvrtu zvijer:

7 "Gledao sam dalje u noćnim viđenjima, kad eno četvrta zvijer, strašna, užasna i neobično jaka (…) 8 Promatrao sam rogove, i gle, jedan drugi, mali rog izrastao je među [deset rogova]…" (Da 7:7,8).

U vrijeme rimske imperije pojavljuje se ‘rog’ koji predočava Angloameričku političku vlast koja će svoju silu crpiti iz Rimske imperije. Pogledajmo kako se ova vizija kronološki razvija u vrijeme kraja.

2. dio - Danijel 7:9,10

9 "Dok sam gledao, bila su postavljena prijestolja, i Pradavni je sjeo. Odjeća mu je bila bijela kao snijeg, (…) Prijestolje su mu bili plamenovi ognjeni (…) 10 Rijeka ognjena tekla je i izvirala ispred njega. Tisuću tisuća služilo mu je i deset tisuća po deset tisuća stajalo je pred njim. Sud je sjeo i knjige su se otvorile".

U ovom dijelu vizije vidimo Boga kao je sjeo na svoju sudačku stolicu, čime je ‘uzeo u ruke moć svoju veliku i počeo kraljevati’, odnosno, počeo je u točno određeno vrijeme izvršavati svoju kraljevsku dužnost s obzirom na zemaljske stvari (Ot 11:17). Oko njega se nalaze prijestolja na koja sjedaju visoko povlašteni anđeli u svojstvu sudaca, a oko njih mnoštva anđela koji očekuju taj povijesni trenutak u kojem Bog treba donijeti presudu protiv postojećeg političkog poretka na zemlji. Taj trenutak nastupa u posljednjem vremenskom razdoblju ovog svjetskog poretka, u vrijeme militantnog i snažnog ‘roga’ kao zadnjeg moćnog političkog ogranka na zemlji. Tada ‘Sud sjeda’ i razmatra ‘knjige’ koje sadrže sve činjenice po kojima se može donijeti pravedna presuda. Sud ima za cilj osuditi političku ‘zvijer’ i sve druge političke institucije i vlasti koje su se kroz cijelu povijest protivile i prkosile Božjoj suverenosti. Prije nego dođe vrijeme da ‘sin čovječji’ i ‘sveti dobiju u posjed kraljevstvo’ (7:22c), mora biti ‘donesena presuda’ u njihovu korist(7:22b). Zato Bog donosi i oglašava presudu po kojoj "Kraljevska vlastnad svijetom pripada Gospodinu našemu i Kristu njegovu" (Ot 11:15). Po toj će se presudi izvršiti uništenje političke zvijeri, što je opisano u nastavku proročanstva 

3. dio - Danijel 7:11,12

11 "Gledao samdalje zbog hvalisavih riječi koje je rog govorio. I dok sam gledao, zvijer je bila ubijena, a njezino tijelo uništeno i predano ognju razgorjelom. 12 A ostalim je zvijerima [prije ove zvijeri] bila oduzeta vlast, ali život im je bio produžen za jedno vrijeme i razdoblje".

U ovom nastavku vizije se opisuje uništenje postojećeg političkog poretka. Bog je u svom naumu dopustio unaprijed određeno vrijeme za ljudske vladavine. Zato je i svojim slugama zapovjedio da budu relativno podložni vlastima koje je on privremeno postavio na njihov položaj, imajući u svom naumu i rok do kada će tu vlast moći držati u svojim rukama (Ri 13:1). Njima će u određeno vrijeme isteći rok u kojem su pokazale svu svoju nemoć da upravljaju zemljom i ljudima. ‘Hvalisave riječi’ koje izgovara zadnja politička vladavina nalikuju hvalisanju kralja Nabukadnezara kojemu je potom s neba došao glas: "Kraljevstvo ti se oduzima"  (Da 4:30,31). Tako će Bog, svjetskim vladarima ‘oduzet pravo vladanja’ nad ljudskim društvom. Da bi proveo osudu nad njima Jehova će upotrijebiti svog anđeoskog zastupnika Mihaela koji će sa svojim anđelima izvojevati potpunu pobjedu nad Sotonskim poretkom.

Arhanđeo Mihael je kroz povijest vojevao mnoge bitke u korist Božjeg naroda, ali još nije dovršio rat kojeg je vodio protiv Sotone i njegovih knezova. Zato, prije nego sruši Sotonu i prije nego Isus preuzme ‘vlast nad svijetom’, on kao jahač na bijelom konju ‘kreće u konačnu pobjedu’ (Ot 6:2). Nakon te pobjede Isus dolazi na zemlju na način da će se objaviti cijelom svijetu: "Tada će se na nebu pojaviti znak Sina čovječjega. I tada će proplakati sva plemena zemaljska. I vidjet će Sina čovječjeg kako dolazi na oblacima nebeskim sa silom i velikom slavom" (Mt 24:29,30).

Isus će doći sa anđelima koje će predvoditi Mihael, a koji će izvršiti Božju presudu nad ovim svjetskim poretkom u ratu zvanom Harmagedon. Tako će Bog preko njega uskoro ‘uništiti’ ljudska kraljevstva kao što piše u Danijelu 2:44:

a) "U dane tih kraljeva Bog će nebeski podići [Kristovo] kraljevstvo koje nikada  neće propasti. I to kraljevstvo neće priječi na neki drugi narod.

b) Ono će satrti i uništiti sva ona [ljudska] kraljevstva, a samo će stajati dovijeka"

Izraz ‘podići’ ukazuje na vrijeme kad Božje kraljevstvo dolazi s Kristom, u namjeri da uništi ljudska kraljevstva i da zauvijek podigne svoju vlast nad zemljom. Uništenje ljudskih vladavina neće biti popraćeno masovnim uništenjem svijeta iako će u samom ratu biti mrtvih sudionika kako bi se na njima i njihovom ratnom mašinerijom pokazala sva nebeska sila kojoj će se morati pokoriti. To je u toj viziji prikazano sa ‘odvajanjem jednog kamena od gore’ koje zatim udara i uništava cjelokupni politički poredak, te postaje ‘velika gora’ koja ispunjava cijelu zemlju (Da 2:34,35,45). Središte tog kraljevstva će biti Izrael. Ono nikad neće prijeći na neki drugi narod, odnosno nikad neće biti pokoreno od strane drugih naroda.

Isus Krist će nakon uništenja zemaljskih vladavina, kao pobjednik pristupiti svom nebeskom Ocu koji će ga postavi za kralja Božjeg kraljevstva na zemlji. Pogledajmo kako je to Danijel vidio u nastavku svog opisa.  

4. dio - Danijel 7:13,14

13 "Gledao sam dalje u noćnim viđenjima, kad eno, na oblacima nebeskim dolazio je netko kao sin čovječji. Bilo mu je dopušteno da pristupi Pradavnome, pa su ga doveli pred njega.

14  Njemu je bila predana vlast, čast i kraljevstvo, da mu služe svi narodi, plemena i jezici. Vlast je njegova vlast vječna i nikada neće proći, a kraljevstvo njegovo neće propasti"

Ova proročanska slika prikazuje trenutak kada anđeli čovjeka Isusa dovode pred Boga. Budući da Isus dolazi s oblacima nebeskim onda to ukazuje da će on zaista prethodno biti na zemlji gdje će sa svojim anđelima izvojevati pobjedu nad ovim svijetom nakon čega će sa zemlje doći pred Boga. Bog, tada, ‘podiže’ Kristovo ‘kraljevstvo koje nikad neće propasti’, na način da svom Sinu daje prijestolje nad cijelom zemljom. Taj trenutak, kada Bog predaje kraljevstvo svom Sinu, je trenutak kada to kraljevstvo započinje svoju vlast nad zemljom. Naime, sve do bitke od Harmagedona, vlast nad zemljom imati će Sotona preko svojih zemaljskih kraljeva kojima služe svi narodi. Da li onda možemo tvrditi da je Isusu 1914. godine ‘predana vlast, čast i kraljevstvo’ da mu služe svi narodi, plemena i jezici? Očito ne. Zajednica tumači da se stavci 7:13,14 iz Knjige proroka Danijela ispunjavaju 1914 godine, odnosno prije nego, prema prethodnim stavcima 7:9-12, Bog uspostavlja Sud i uništava ljudske vladavine zajedno sa postojećom svjetskom političkom silom. (Vidi knjigu "Danijelovo proročanstvo" na str. 144-146). Takvo tumačenje očito ne slijedi kronologiju događaja niti je u kontekstu onoga što je prorok Danijel vidio u viziji koja se vremenski razvija prema svom vrhuncu. Ako analiziramo završne riječi Danijela 7:14 u kojem se spominje kako

‘kraljevstvo njegovo neće propasti’,

onda primjećujemo da su one slične proročanskim riječima gore spomenutog proročanstva iz Danijela 2:44 gdje izmeđuostalog stoji:

"kraljevstvo koje nikada neće propasti"                                                

[2:44a = 7:14]

Dok se na oba mjesta piše da to ‘kraljevstvo neće propasti’, samo se u Danijelu 2:44 spominje još nešto, a to je da će to kraljevstvo ‘uništit sva ona kraljevstva’. Zašto se to uništenje ne spominje i u Danijelu 7:13,14? Očito zato što je to kraljevstvo prema prethodnim stavcima 11,12 već ‘uništilo sva ona kraljevstva’. Tako se vrijeme ispunjenja 13 i 14. stavka odigrava nakon Harmagedona, odnosno nakon kronološkog slijeda događaja koji je u viziji opisan u stavcima 11 i 12. Tada Bog ‘predaje’ Isusu vlast nad zemljom.                                            

[2:44b = 7:11,12]

Da je to tako, razmotrimo ‘pismo što je napisano’ na zidu kraljevske palače za vrijeme gozbe koju je priredio kralj Belšasar. U tom pismu možemo zapaziti da je ‘kraljevstvo’ "predano Medijcima i Perzijancima" tek nakon što je Bog ‘odbrojio dane babilonskog kraljevstva i učinio mu kraj’ (Da 5:18,26-30; vidi 2.Lje 36:23a). U skladu s tom paralelom, Bog ‘predaje kraljevstvo’ nad ljudskim društvom svom Sinu i svojim svetim slugama tek nakon što ‘učini kraj’ vladavini koja je još u rukama bezbožnih ljudskih vladara, a ne prije toga.

Slično tome, Davidu je predano kraljevstvo tek nakon što je Bog dao pogubiti kralja Šaula kao što piše: "Zato ga je [Bog] pogubio i predao kraljevstvo Davidu…" (1.Lje 10:14; 11:1-4). Tako se završni dio proročanstva iz Danijelu 7:13,14 ispunjava nakon što Bog preko svojih anđela ‘pogubi’ zvijer, a time i kraljevstvo Sotone. Pobjeda će biti pripisana Isusu jer će se politička 'zvijer' suprotstaviti njemu kao ljudskom vladaru. Oni se ne mogu direktno suprotstaviti nevidljivom Bogu i anđelima niti se mogu protiv njih boriti, ali će naići na njihovu moćnu ruku. Nakon te pobjede, Isus će, kao unaprijed izabrani i pomazani kralj, biti doveden pred Jehovu Boga. Tada mu se ‘predaje vlast, čast i kraljevstvo’, što znači da on tek tada sjeda na svoje slavno prijestolje ‘da mu služe svi narodi, plemena i jezici’. To se nije desilo 1914. godine, jer te godine nije "došlo vrijeme da sveti dobiju u posjed kraljevstvo". Naime, nakon što Isus dobije kraljevstvo, on će ‘sići s neba’ kao kralj te će svoju vlast nad zemljom predati svetim slugama Najvišega, čime započinje njegovo tisućugodišnje kraljevstvo (Da 7:27; vidi Mt 19:28; 1.So 4:15-17).

Treba zapaziti i to da su sve vizije u knjizi proroka Danijela zapisane na način da iz retka u redak opisuju povijesnu kronologiju događaja (vidi Da 2:31-35, 36-45; 4:10-17, 20-26; 5:26-30; 8:3-12, 19-25; 24-27; 11: 2-45; 12:1-4). Zato i Danijelova često ponavljana izjava: "Gledao sam dalje", ukazuje na povijesni tok događaja, tako da se slike koje se pojavljuju jedna za drugom ne mogu razmještati po našoj volji kako bi time podupirali ljudsko tumačenje. Kad se uzme u obzir taj vremenski slijed događaja onda tu nema mjesta tumačenju po kojem je Isus 1914-te dobio vlast.