Article Index

Sud počinje od kuće Božje

Bog je na zemlji izgradio svoju ‘kuću’ za pravo obožavanje još u vrijeme kad je svog slugu Mojsija postavio da služi u njoj. Kuća je bila sagrađena na službama koje su obnašali Leviti i svećenici dok su ‘kuću’ u proširenom smislu sačinjavali svi Izraelci koji su služili kao svjedoci za Jehovu Boga. Kasnije je ta ‘kuća’ poprimila još značajnija duhovna obilježja zbog Isusa Krista koji je "dostojan veće slave od Mojsija (…) Mojsije je bio vjeran kao sluga (najmanji) u svoj kući Njegovoj (…), a Krist je bio vjeran kao Sin postavljen nad kućom [Božjom]. Mi smo kuća Njegova…" (He 3:1-6). Unutar skupštine Isus ima svoju ‘najmanju braću’ koju je izabrao i imenovao da ga zastupaju pred ostalom braćom i to u službama koje su predočene službama Levita i svećenika. Ako promatramo kontekst u kojem Isus izgovara svoju parabolu o ‘ovcama i jarcima’ onda vidimo da će On nakon svog dolaska pred sebe postaviti i suditi dvije klase kršćana. Obje klase imaju među sobom dobre i zle. Svaka klasa će se prosuđivati po različitim kriterijima. Jedna klasa su ‘mali’ ili  vjernici. Među tim ‘malima’ se nalazi druga klasa koja je u posebnoj službi a to su Isusova ‘najmanja braća’. Oni će biti uzeti u obzir kako bi se sudilo onim kršćanima koji prema njima nisu pokazali dostojno poštivanje i brigu.
  • 1.KLASA: Isus sređuje račune sa svojim ‘robovima’ (Matej 25:1-30)
  • 2.KLASA: Isus odvaja ‘sluge’ jedne od drugih  (Matej 25:31-46)

 

ROBOVI: Klasa ‘roba’ su "oni [koji] bdiju nad [našim] dušama kao oni koji će za to položiti račun" (He 13:17). Misli se na imenovane nadglednike koji su postavljeni u skupštini da duhovno bdiju nad Isusovim učenicima tj. ‘malima’. Svaki od klase ‘roba’ polaže račun Kristu za ono kako se odnosi prema njima. Zato im je Isus rekao: "Pazite da ne prezirete jednog od ovih malih; jer kažem vam da anđeli njihovi na nebu uvijek gledaju lice Oca mojega koji je na nebu" (Mt 18:4,10; 10:42; Pr 5:6). Isus je ovo rekao jer su u njegovo vrijeme religiozni vođe prezirali mali i obični narod (Lk 18:10,11). Takve je Isus već tada osudio, ta će kad uskrsnu biti odvojeni na Isusovu lijevu stranu. Kršćanski nadglednici će položiti račun onda kad dođe gospodar tih robova i počne sređivati račune s njima (Mt 25:19). Kad bude sređivao račune sa svojim robovima onda će jedne prihvatiti kao ‘dobre i vjerne robove’ a druge odbaciti kao ‘zle i nevjerne robove’. Zli robovi će biti ‘posramljeni i odvojeni od njega u vrijeme njegove prisutnosti’ (1.Iv 2:28). Oni se kao takvi nalaze među svećeničkom klasom raznih crkava kršćanstva koje je Isus opisao kao one robove koji su tukli sluge i sluškinje i živjeli nedolično njegovog imena. Među njima će biti dosta onih koji svoju službu vrše unatoč tome što ne razume volju svog gospodara (Mt 24:45-51; Lk 12:45-48).

Treba uzeti u obzir da će i ‘zli robovi’ dobiti svoju plaću jer će Krist "uzvratiti svakome po djelima njegovim" (Mt 16:27). Pripadnici ‘vjernog roba’ će biti izdvojeni nakon Harmagedon, a među njima i oni koji će biti izabrani za Isusove suvladare. Ostali izabrani iz te klase roba će uskrsnuti prvi da zajedno s njima prime svoju nagradu kao Isusovi suvladari i članovi ‘novog neba’ (Ot 7:4). Njih će u svom kraljevstvu Isus postaviti nad cijelim svojim imanjem (Mt 25:14-23). Zli i nevjerni robovi neće uskrsnuti zajedno s članovima nebeske klase nego kasnije prilikom uskrsnuća nepravednih. Kada uskrsnu, naći će se pred Kristovim prijestoljem da bi primili svoju plaću kao ‘jarci’. Na sličan način će biti suđeni i mnoge židovske religiozne vođe koje su zakazali u svojoj službi koju im je Bog povjerio među njegovim izabranim narodom. Svi će oni kao ‘jarci’ osjetiti pravdu tako što će biti odvojeni od Kristova lica (Mt 24:48-51).

SLUGE: Klasu koju sačinjavaju Isusove ‘sluge’ ili vjernici će se suditi po tome kako se odnose prema ‘najmanjima’, tj. prema onima koji zastupaju Kristov autoritet (Mt 23:3; He 13:7,17). No, kako će Isus suditi članovima kršćanskih zajednica kad znamo da u njima služe mnogi zli i lijeni robovi koji ne razumiju volju svog gospodara? Umjesto da ti robovi služe narodu kao ‘najmanji’ oni gospodare stadom. Znamo da su židovske vjernike vodili religiozne vođe koje je Isus nazvao ‘licemjerima’. Unatoč tome je rekao narodu da u svom životu ‘čine i drže sve što im oni kažu’ (Mt 23:3,13; 24:51). To je značilo da prema njima kao svećeničkoj klasi ipak trebaju pokazivati određenu mjeru podložnosti kao da je riječ o osobama koje je Bog postavio. U biti, narod je bio u uvjerenju da ti svećenici obavljaju službu koju im je Bog povjerio. Božji zakon koji su svećenici zastupali dao im je pravnu osnovu da se izdignu iznad naroda i zastupaju Zakon kao svećenici koje je Bog postavio. To što su mnogi svećenici zakazali i otišli u krivom pravcu dovodi ih u vezu sa sinovima zloga, a time i sa zlim i nevjernim robom. Narod kojeg su vodili su zavedeni njihovim krivim učenjem. Među tim narodom također postoje dobri i zli ljudi.

Iz svijeta kršćanstva će se moći izdvojiti ‘ovce’ koji su svoje nadglednike primali kao Isusove zastupnike i njegovu najmanju braću. Ako su se prema njima tako odnosili, vjerojatno bi se tako odnosili i prema Kristu. Takve Isus može izdvojiti između lažnih kršćana i postaviti sebi s desne strane na kojoj će se naći svi pravednici. S druge strane, kršćane koji nisu poštivali autoritet njegovog roba, Isus će odvojiti između ovaca i svrstati sebi s lijeve strane gdje se nalaze nepravednici. I oni će biti ‘posramljeni i odvojeni od njega u vrijeme njegove prisutnosti’ (1.Iv 2:28). Od svih nepravednika će se tada očekivati da se podlože Kristu kroz njegov Zakon. Iako će biti odvojeni od Gospodinovog lica moći će ostati živjeti na zemlji tako dugo da se mogu obratiti u svom srcu i mislima. Vjerojatno će to mnogi od njih i učiniti.

Isus će iz svijeta kršćanstva izdvojiti sve one koji će naslijediti kraljevstvo. Bit će proglašeni pravednicima koji će formirati ‘novu zemlju’. Da bi formirao ‘novu zemlju’ Isus će najprije prouzročiti uskrsnuće pravednika koje će postaviti sebi s desne strane. Njih će pridružiti preživjelima iz ‘velikog mnoštva’ i dati im prednost da zajedno s njima naslijede kraljevstvo. Tko će se sve naći među tim prvim uskrsnulima ovisit će o Isusovoj prosudbi na temelju onoga što su bili spremni učiniti za njega. Tada neće uskrsnuti samo oni koji su pripadali samo jednoj kršćanskoj zajednici koja sebe smatra jedinom pravom skupštinom. Ne postoji jedna prava zajednica jer svaka manja ili veća zajednica ima priliku živjeti po Kristovim mjerilima dok on ne dođe. Među uskrsnulima će biti svi koje će Isus označiti kao ‘ovce’ a koji su živjeli kroz cijelu povijest. Među njima će biti svi kršćani od prvog stoljeća do  naših dana, a također i oni koji su živjeli prije Isusovog života na zemlji. Iako mnogi nisu upoznali Isusa, oni su ga vidjeli svojim očima vjere i očekivali u vjeri i nadi. Sve ono što su činili Isus će smatrati da su činili za njega i njegovo kraljevstvo kojeg su očekivali (He 11:13-16). Lako je zaključiti da će se pravednici koji će prvi uskrsnuti automatski naći pred Isusom koji će ih primiti u svoje kraljevstvo kao dostojne. Njima će se pridružiti ljudi iz svijeta raznih kršćanskih crkava koji su svoju vjeru polagali u Isusa. Isus će ih odvojiti od klase ‘jaraca’ i pružiti im mogućnost da naslijede kraljevstvo. On će ih prihvatiti zbog njihove vjere i spremnosti da čine dobro njegovoj najmanjoj braći. Takva spremnost je izraz njihove vjere u Isusa bez obzira što mnogi od njih nisu imali dublji uvid u Božju Riječ.