Article Index

Božanska materija


Ključna uloga u stvaranju svemira je bila božanska materija. Materija je opipljiva dimenzija energije koja je zarobljena u najsitnijim elementarnim česticama.

  • materija = oblikovana energija ili opipljiva dimenzija energije

Ljudi su puno toga saznali i naučili o vidljivoj materiji ali ne i o nevidljivoj. Tamna materija je nevidljiva za ljudske oči i instrumente. Ne može se detektirati jer ne emitira niti reflektira elektromagnetsko zračenje, zbog čaga je ne možemo vidjeti, tako da je potpuno prozirna kao i voda, a samim tim je i tamna kao prostor koji prožima svemir. No, može se izmjeriti jer ima svoju masu i gustoću koja omogućava da se galaksije u svom (o)kretanju ne rasipaju. Ona je nevidljiva ali se može prihvatiti da postoji zbog učinaka koji su vidljivi.

Tako se ni Boga ne može doslovno vidjeti ali ga se može raspoznati i vidjeti u njegovim stvaralačkim djelima zbog učinaka razumne inteligencije u mikro i makrokozmosu (Rimljanima 1:20). Kao što postoje indicije da postoji Bog kojeg ne vidimo, tako postoje indicije da osim vidljive materije i energije u svemiru postoje i dvije razine koju ne vidimo.

  1. Nevidljiva suptilna energija i materija
  2. Nevidljiva tamna energija i materija
  3. Vidljiva energija i materija / antimaterija

Svaka od ovih komponenti na svojoj razini stvara supstancu koja ima svoje zakonitosti. Prve dvije su ljudima još uvijek nedokučive misterije, s tim da je suptilna supstanca, koju su znanstvenici uspjeli detektirati i izmjeriti, najvjerojatnije temelj funkcioniranja svega što postoji tako što svojim pulsirajućom vibracijom omogućava funkcioniranje nevidljive i nevidljive materije.

Čestica 'bozom' koju nazivaju 'božanskog česticom' je za sada najmanja vidljiva čestica za koju znamo da postoji i da se od nje stvaraju elektroni, neutroni, protoni koji su osnov za atome i sve vidljive tvari u svemiru. No i taj bozom se vjerojatno sastoji od suptilne supstance koja bi mogla biti odgovorna i za postojanje života i svih čuda kojima se može objasniti sve ono što je nadnaravno i izvan fizikalnih zakona.

Možda je to razlog da je Bog nadnaravnim zakonitostima stvarao ili oblikovao materiju uz pomoć suptilnih vibracija svoga uma. Vanjski čimbenici, temperatura, tlak i brzina, pa čak i sudar dviju istih ili različitih čestica, mogu utjecati na stvaranje novih i drugačijih atoma i molekula u djeliću sekunde. Međutim, Bog je sve to mogao najprije stvoriti bez vanjskih čimbenika time da je svojim umom djelovao na čestice iznutra, mijenjajući njihovu vibraciju pomoću suptilne energije, čime je novim česticama mogao dati odgovarajuće zakone i fizikalna svojstva. On ih je mogao strukturno posložiti u kodirana slova kako bi formirao građevne principe za nastanka različitih struktura materije. Mogao je svojim umom djelovati na suptilnu energiju u tamnoj (nevidljivoj) materiji iz koje je stvorio svemir. Tako je od te nevidljive materije, iz koje je formirano kozmičko stablo, moglo nastati onih 4,9% vidljive materije od kojih su nastale sve galaksije u svemiru, što je u skladu sa značenjem hebrejske riječi 'bara' (bā·rā) koja ukazuje na intervenciju promjene prilikom stvaranja.