Article Index

Tri temelja postojanja


Materija i energija su morale istovremeno postojati jedno s drugim unutar zakona materijalizacije i dematerijalizacije, a taj zakon je ujedno temeljna informacija (riječ) po kojoj se sve odvija u vječnom prostoru. Ako je postojala vječna energija (sila, duh) onda je ona funkcionirala po nekom principu koji je uvjetovan zakonom ili informacijom. Budući da taj zakon omogućava materijalizaciju energije, tj. stvaranje materije, onda je samim tim materija vječna jer je definirana s energijom. To je slično kao što je voda unaprijed definirana strukturom atoma vodika i kisika, a sve zajedno je definirano energijom koja omogućuje njihovo postojanje. Jedno postoji u drugome kroz kodiranu informaciju. Zato se materija očituje kroz energiju, a energija kroz materiju. Ono što ih veže je informacija (zakon). To su tri međusobno povezane komponente:

  • Energija (duh)
    • Informacija (vibracija, riječ)
      • Materija (tvar)

Energija je elektromagnetna sila (duh) koja svojom vibracijom različitih frekvencija svjetlosti stvara elementarne čestice materije pri čemu ta energija poprima oblik čestice. Čestica u sebi pohranjuje tu energiju koja vibrira na određenoj frekvenciji pri čemu vibracija služi kao informacija (kodirana riječ). Zato su te tri komponente vječno vezane jedna uz drugu na sve tri razine postojanja pa su sastavni dio univerzuma i njegove supstance.

S obzirom da je prostor univerzuma i prije svoje preobrazbe u materijalni svemir sadržavao suptilnu energiju i materiju koju su neki znanstvenici uspjeli detektirati svojim uređajima, onda nam to otvara indicije da su te komponente (energija, materija i informacija) vječno vezane uz univerzum i Boga. Bog nije sam sebi stvorio te komponente jer su one vezane i uz njegovo postojanje. Tako opet dolazimo do zaključka da Bog nije morao stvoriti ni raniji univerzum u kojem je prebivao, nego da je On taj iskonski prostor samo oblikovao u svemir od postojeće tvari u kojoj je također morala postojati informacija (riječ) koja je bila i u Njemu kao živom biću.

'Riječ' je dokaz očitovanja energije u materiji jer se takva kodirana informacija može putem vibracija trajno sačuvati u materijalnoj energiji koja je samim tim vječna i neuništiva. Ona je princip svega što postoji pa i samog Boga. Samo s tom informacijom (vibracijom) i materijalnom energijom može postojati živo biće i tvar s kojim se gradi i održava sve što je živo i neživo, kruto, tekuće i plinovito, vidljivo i nevidljivo.

Ono što bi željeli saznati je mogućnost da je i Bog načinjen od te suptilne supstance što se može kriti u njegovoj izjavi da "prije njega nije načinjen niti jedan drugi Bog" (Iz 43:10). U ovako formiranoj izjavi se može iščitati i to da je On načinjen u nekom trenutku što nije u skladu sa našim uvjerenjem da je On bez početka. Tko nas je u to uvjerio, Bog ili čovjek? Da li nam je Bog otkrio sve o sebi prije nastanka svemira? Ako ne, da li se u onome što nam nije otkrio krije i njegov početak i stvarna priroda njegovog postojanja. Ako bi on imao svoj početak i materijalnu prirodu, da li bi to umanjilo njegovu slavu i moć? Sve su to pitanja koja nam se oduvijek nameću znajući da odgovor mora postojati, ako ne u Božjoj pisanoj riječi koja skriva i ne otkriva neke tajne, onda bi se moglo naći skriveno u onoj 'riječi' koja je zapisana u univerzumu. Da bi mogli dešifrirati tu 'riječ' trebamo detaljnije sagledati i vidjeti što je prostor u kojem je nastala Zemlja i svemir.