Article Index

Teokratska podjela

Glavni razlog zašto Watchtower promiče pogrešno tumačenje je to što različite riječi, izraze i pojmove prikazuje kao da je riječ o jednoj te istoj grupi ljudi. Međutim, kad uzmemo u obzir činjenicu da je Jehova na zemlji već imao svoj izabrani narod kojeg je organizirao i vodio na teokratski način, onda se veoma lako može stvoriti paralelna slika obnovljenog Božjeg naroda kojeg se i dalje naziva ‘Izrael’. Ukoliko se neka tumačenja zasnivaju na točno određenim izrazima i pojmovima koja se prikazuju u sasvim drugačijem svjetlu, onda je potrebno izvršiti ponovno preispitivanje kako bi se nastale nelogičnosti ispravile i dovele u ispravno stanje.
 
Pogledajmo kako su krivim tumačenjem nekih izraza nastale neke nelogičnosti. Na primjer, kako je bilo moguće da se sve kršćane – i muškarce i žene – ubroji u pomazanu klasu ‘upravitelja’, ako je Isus jasno rekao da je ta klasa ljudi izabrana i postavljena od svog gospodara ‘nad’ drugim članovima skupštine koji predstavljaju klasu ‘slugu’ ili ‘služinčadi’? Ako je svrha ‘postavljanja’ nekoga u službu ‘vjernog upravitelja’ ta da upravlja Isusovom imovinom i da Isusovim učenicima redovito daje duhovnu hranu, onda je sasvim pogrešno to što se po skupštinama Jehovinih svjedoka nalaze muškarci i žene za koje se tvrdi da pripadaju razredu ‘vjernog roba’ (kojeg se izjednačava s 144000), a da uopće nisu imenovani (‘pomazani’) za bilo koji zadatak u skupštini.

Takvo pogrešno postavljanje stvari je bio rezultat krivog razumijevanja vezanog uz klasu ‘vjernog i razboritog roba’ kojeg se poistovjećuje sa brojem od 144000 izabranih koji će u tek Božjem kraljevstvu na zemlji sačinjavati ‘kraljeve i svećenike’. Naime, smatra se da je ta klasa ‘novog neba’ trebala biti izabrana prije onih kršćana koji su trebali predstavljati ‘novu zemlju’ i da je to sakupljanje ‘nove zemlje’ započelo tek od 1935. godine. Tako je ispalo da su zaista svi pravi kršćani od 33. g.n.e do 1935. godine, bez obzira da li su u skupštini imali neka ovlaštenja ili ne, poistovjećeni sa ‘vjernim i razboritim upraviteljem’ kao grupom, a samim tim i pomazanicima koji će biti Isusovi suvladari.

Ne znam zašto se toliko dugo jednostavno prelazi preko te nelogičnosti. Budući da se slika o pomazanicima tumači izvan biblijskog konteksta, onda se dešava da nitko ne može takvima objasniti da ne spadaju među sadašnje, a kamoli među buduće upravitelje - pomazanike. Umjesto da se to mišljenje promjeni i uskladi sa Biblijom, išlo se za tim da su se mnogi biblijski stavci usklađivali sa tim pogrešnim mišljenjem. Takvo nelogično tumačenja je vrlo jednostavno pobiti na temelju tih istih stavaka koje se treba staviti u cjelokupni kontekst Biblije. 

Iako Biblija na osnovu teokratskog uređenja drevnog Izraela jasno razlučuje razne pojmove kojima se može razumjeti na koga se one odnose, Watchtower je sve te pojmove izjednačio samo sa jednom grupom pomazanih ljudi (144000 pomazanika) koja će u budućnosti dobiti viši položaj upravljanja nad Božjim narodom. Tako dobivamo slijedeću sliku koja zbunjuje svakog tko želi razumjeti Bibliju jer se svi dole navedeni pojmovi odnose samo na tu jednu grupu kršćana:
 

Kad se ovako poslože pojmovi onda svi oni dolaze na svoje mjesto u skladu sa onim kako su ih razumjeli apostoli i prvi kršćani.